Flödesproportionell provtagning i Kungsängsdammen

6
okt

WRS fungerade som expertstöd vid ett examensarbetet som var en del i Uppsala Vattens egenkontrollprogram för dagvattenanläggningar som bl.a. syftade till att ge underlag för framtida utredningar av dagvattnet i kommunen.

Den flödesproportionella provtagningen visade att Kungsängsdammen fungerar väl som avskiljningsanläggning för föroreningar. Suspenderat material, näringsämnen och tungmetaller avskiljs effektivt och utloppshalterna understiger föreslagna riktvärden för dagvatten. Detta trots att både zink, koppar, kväve och suspenderat material hade
inloppshalter som låg över riktvärdena. Flödesberäkningar visade att andelen av flödet som bräddas i bypass-diket förbi dammen är viktig vid bedömning av avskiljningseffektiviteten.

Sammanfattning av rapporten finns på Dagvattenguidens medlemsidor