Lokala åtgärdsprogram för kustvatten, sjöar och vattendrag

Lokala åtgärdsprogram för kustvatten, sjöar och vattendrag
20
jun

Vattendirektivet innebär att alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och kemisk status. För att uppnå detta har övergripande åtgärdsprogram tagit fram för Sveriges fem vattendistrikt. För varje vattenförekomst ska sedan lokala åtgärdsprogram tas fram där mål och lokala åtgärder beskrivs.

WRS har tagit fram ett flertal underlag till de lokala åtgärdsprogrammen. Arbetet omfattar markkartering, beräkningar av föroreningsbelastning och förslag på åtgärder. Flera av uppdragen har utförts i samarbete med Naturvatten som har gjort uppdaterade statusbedömningar enligt HVMFS 2013:19 samt nya bedömningar där de saknas i VISS. Naturvatten har även beräknat vilka mängder av föroreningar som kan släppas ut och god status ändå uppnås, så kallade beting. Utifrån betingen har sedan WRS tagit fram åtgärder som kan minska mängderna näringsämnen och prioriterade ämnen. Åtgärderna är framtagna utifrån behov, där det finns plats, teknisk och juridisk genomförbarhet samt kostnadseffektivitet. Förutom att rena vattnet fyller åtgärderna ofta en viktig funktion även för andra värden exempelvis biologisk mångfald, minskad risk för översvämning, temperaturutjämning, så kallade synergieffekter vilka även de har utretts.
De vattenförekomster som WRS har gjort underlag för lokala åtgärdsprogram sedan 2015 är Brunnsviken, Magelungen, Drevviken, Forsån, Trekanten och Årstaviken. Beställare för nämnda vattenförekomster är Stockholms stad samt angränsande kommuner som ingår i aktuellt avrinningsområde. Liknande arbeten har även tidigare genomförts för exempelvis Måsnaren, Lejondalssjön, Trehörningen och Märstaån.

Här finns det underlag som vi och Naturvatten har tagit fram för Brunnsviken.

Mer information om vårt arbete finns här, under fliken Åtgärdsprogram.

Vi hjälper gärna andra kommuner som har behov av att ta fram lokala åtgärdsprogram för sina vattenförekomster. Kontakta Dimitry, Sofia eller Daniel för mer information.