WRS-handlett mikroplastarbete är nu publicerat

WRS-handlett mikroplastarbete är nu publicerat
4
jun

Uppsala Vatten har nu publicerat sin mikroplaststudie för två reningsanläggningar för spillvatten och dagvatten.

Under sommaren 2017 undersökte Uppsala Vatten förekomst och avskiljning av mikroplast i avloppsvatten för två större reningsanläggningar; Kungsängsverket (reningsverk för spillvatten) samt Kungsängsdammen (dagvattenanläggning). I studien agerade Robert Jönsson på WRS handledare och rådgivare till Yvonne Trinh som genomförde studien.

Stickprover togs i vatten från anläggningarnas in- och utlopp och proverna analyserades avseende mikroplaster större än 300 mikrometer (0,0003 m). Resultaten visade en mikroplastavskiljning på 99,9 % för reningsverket och 85,7 % för dagvattendammen. Reningsgraderna liknar de reningsgrader som har uppmätts i ett flertal andra avloppsreningsverk i Norden och i de få svenska dagvattendammar som hittills har studerats.

Här kan du läsa och ladda ner rapporten.