Vill du lära dig mer om dagvatten i höst?

Vill du lära dig mer om dagvatten i höst?
1
okt

Det finns många intressanta och lärorika kurser om dagvatten i höst. Hannes Öckerman på WRS kommer att föreläsa på tre av dem som handlar om dagvatten i detaljplanering, dagvattenanläggningar på bjälklag och om hållbara dagvattenlösningar i gatumiljö och på kvartersmark. Kurserna arrangeras av Studia och VA-guiden.

Kurserna riktar sig bland annat till dem som arbetar med dagvattenfrågor i kommunen, t.ex. inom gata, VA, eller som planarkitekt, exploateringsingenjör eller miljöstrateg, men även till dem som jobbar med liknande frågor inom länsstyrelsen eller som konsult.

Dagvatten i detaljplanering (Studia 19-20 nov)
Denna kurs försöker bland annat svara på vem som har ansvaret för att ta hand om dagvattnet? På vilket sätt och var ska dagvattnet omhändertas? Hur reglerar du detta ansvar i detaljplanen och skapar utrymme för dagvattenlösningarna i planen? Och inte minst, hur arbetar du för att säkerställa att dagvattenlösningarna som föreslås i dagvattenutredningen även blir verklighet i byggprojektet?

Dagvattenanläggningar på bjälklag (VA-guiden 21 nov)
En efterlängtad utbildningsdag om utformning av dagvattenanläggningar på bjälklag, samt hur de dimensioneras utifrån Stockholm stads åtgärdsnivå om fördröjning och rening av 20 mm nederbörd. Under dagen kommer även följande frågor att besvaras:
– Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och tillgodose behovet av att fördröja och rena dagvatten?
– Hur säkerställs effektiv dränering samtidigt som att vegetationen inte ska drabbas av torka?
– Hur undviks översvämningar och skador på byggnader vid skyfall?

Hållbara dagvattenlösningar i gatumiljö och på kvartersmark (Studia 3-4 dec)
Under denna kurs fördjupas kunskapen kring hur olika dagvattenlösningar fungerar för olika typer av gatumiljöer eller kvartersmark, och hur man som kommun kan arbeta för att få nya innovativa och hållbara dagvattenlösningar på plats vid ny- och ombyggnadsprojekt, på både kommunal och privat mark.

Är du intresserad av att delta? Klicka på respektive länk ovan för att komma till respektive utbildnings program och anmälningssida. Till Studias kurser får du 10 % rabatt på deltagaravgiften om du kontaktar Hannes Öckerman.

WRS medverkar och håller i flertalet utbildningar varje år. Här kan du se våra utbildningsinsatser 2019