Markbädds långtidsfunktion utredd

Markbädds långtidsfunktion utredd
26
nov

I samband med kommunens tillsynsbesök av Vackstanäsgymnasiets avloppsanläggning anlitades WRS för att utvärdera dess funktion och ge förslag till förbättringsåtgärder. Anläggningen består av en slamavskiljare, en markbädd med tre celler och två seriellt kopplade dammar, innan vattnet släpps ut diffust till ett skogskärr.

Långtidsserier av flödesmätningar och halter av fosfor, kväve och BOD visar att markbädden 27 år efter anläggandet fortfarande reducerar närsalter i hög grad. Utifrån WRS rapport, där ett resonemang kring miljöbalken fördes, beslutade kommunen att inte ställa ytterligare krav på rening. Dock ska provtagningen fortsätta och ett antal åtgärder som har föreslagits i rapporten genomföras.

Läs mer i vårt projektbibliotek.