Dagvattendamm byggd i Ljusdal

Dagvattendamm byggd i Ljusdal
10
dec

WRS fick i uppdrag 2017 att förprojektera och idéutforma en dagvattendamm i centrala Ljusdal för rening och fördröjning av dagvatten från i princip hela tätorten. Dammen placeras i parkmiljö varför även utformning och estetik har spelat in i dammens utformning.

Dammen anlades under sommaren 2019. Nedan följer några bilder från den nyanlagda dammen. Observera att dammen ännu inte har fyllts med vatten.

Läs mer om vårt uppdrag i projektbiblioteket.

Vid trädet skymtas dammens inlopp, som via ett stensatt dike leder till en inledande sedimentationsdel.

Del av dagvattendammen med träbrygga och bro för passage.

Stensatt utloppsfåra.

Foton: Roland Wallström, Ljusdals kommun