Provtagning i Fyrisån på gång!

30
nov

Hösten kan vara regnig, blöt, kall…och alldeles, alldeles underbar för dagvattenprovtagning! Nu är vi igång med en stor pilotstudie för att undersöka dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten. Vi gör det genom att provta vid dagvattenmynningar vid Fyrisån, på gång- och cykelavstånd från kontoret!

På WRS har vi arbetat med att ta fram underlag till lokala åtgärdsprogram för sjöar och vattendrag i flera år nu. Något vi ofta stöter på är en kunskapslucka om fördelningen mellan lösta och partikelbunda föroreningar i dagvatten och hur koncentrationer och sammansättning påverkar statusen i vattendrag. Denna osäkerhet försvårar inte minst arbetat med att fastställa åtgärdsbehovet för sjön eller vattendraget.

Nu hoppas vi att pilotstudien på Fyrisån ska kunna fungera som ett första steg i utvecklingen av bättre modeller för bedömning av dagvattnets recipientpåverkan och ett kliv framåt vad gäller dagvattnets påverkan på vattendragens ekologiska och kemiska status. Vi kommer bland annat att undersöka:

  • förhållandet mellan partikelbunda och lösta (filtrerade) föroreningar i dagvattnet
  • hur detta förhållande varierar under regnförlopp
  • i vilken mån föroreningar i dagvatten påverkar sedimentstatus i ån.

Projektet har möjliggjorts genom stöd från Naturvårdsverket och genomförs i samarbete med Fyrisåns Vattenförbund, Uppsala kommun och SLU.

Frågor eller intresserad av projektet? Kontakta Jonas Andersson!