Lär dig något nytt i vår! – Om åtgärdsnivåer och dagvattendammar

Lär dig något nytt i vår! – Om åtgärdsnivåer och dagvattendammar
19
apr

På WRS vill vi ligga i framkant och bidra till kunskaps- och teknikutvecklingen inom vårt område. Vi ser därför till att varje år både delta i och utföra flertalet utbildningsinsatser. I vår kommer vi bland annat att föreläsa på två kurser om åtgärdsnivåer för dagvatten och dagvattendammar.

Kurserna anordnas va Va-guiden och går av stapeln i maj och juni. Du kan läsa mer om kurserna och anmäla dig på länkarna nedanför. Medverkar från WRS gör Jonas Andersson, Dimitry van der Nat och Hannes Öckerman.

11-12 maj, Framtagande och tillämpning av åtgärdsnivåer och riktlinjer för dagvatten
Under två förmiddagar går vi igenom teori, metodik och tankesätt för att ta fram riktlinjer och åtgärdsnivåer för dagvatten. Vi diskuterar exempel på redan framtagna åtgärdsnivåer och vilka aspekter som är viktiga att beakta när dessa tas fram. Vi går igenom exempel på lokala förutsättningar för dagvattenhantering men även hur det kopplar till vår vattenförvaltning och arbetet med miljökvalitetsnormer och lokala åtgärdsprogram.

Vi dyker även ner i ett konkret exempel för Stockholm stads åtgärdsnivå för dagvatten vid nyexploatering och ombyggnation. Vi går igenom hur åtgärdsnivån kan appliceras genom olika beräkningsövningar, tar upp vanliga fallgropar och ger tips och genvägar för enklare och snabbare dagvattenberäkningar.

9 juni, Utformning av dagvattendammar
Denna heldag kommer att handla om hur man på bästa sätt utformar dagvattendammar för rening, biologisk mångfald och effektiv skötsel. I Sverige finns lång erfarenhet av utformning av dammar och våtmarker för rening av dagvatten. Kunskapen finns dock inte samlad, utan spridd i olika publikationer och hos yrkesverksamma i branschen. Det gör att goda och dåliga erfarenheter inte alltid kommer de som är beställare eller projektörer till godo.

Syftet med denna utbildning är att förmedla viktig kunskap och erfarenheter av utformning och skötsel, så att de dammar som ritas och byggs blir effektiva och lättskötta reningsanläggningar som också gynnar biologisk mångfald och rekreation.