Ny rapport om dagvattnets påverkan på rinnande vatten

Ny rapport om dagvattnets påverkan på rinnande vatten
12
sep

Under 2020 och 2021 har WRS genomfört provtagning i Fyrisån och i dagvattenkulvertar som mynnar i ån. Provtagningen har skett under regntillfällen för att undersöka i vilken utsträckning dagvatten påverkar kemisk och ekologisk status i rinnande vattendrag.

I projektet har vi undersökt risken för att maximalt tillåtna halter av föroreningar (så kallade MAC-värden) överskrids när det regnar. Studien har även undersökt förhållandet mellan partikelbundna och lösta föroreningar i dagvattnet, hur dessa halter relaterar till grumlighet och partikelhalter, samt i vilken utsträckning föroreningar sedimenterar i ån eller transporteras vidare nedströms.

Vad har vi då fått för spännande resultat? Jo, bland annat pekar vår undersökning på att PAH:er från dagvatten är ett problem för såväl vattenmiljön som för sedimenten, medan vissa metaller från dagvatten kan vara framför allt ett sedimentproblem, men inte ett problem i vattenmiljön.

Projektet är ett samarbete mellan WRS, SLU och Fyrisåns Vattenförbund och genomfördes med stöd från Naturvårdsverket.

Läs mer om projektet i vårt projektbibliotek.

Läs rapporten och exjobben
DRIVA – Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten – pilotstudie Fyrisån
(WRS, 2021)

Undersökning av turbiditet och föroreningars sammansättning i urbana dagvatten (exjobb)
(Ahlström, M., 2021)

Modellering av risken att regntillfällen leder till tillfälliga föroreningskoncentrationer som överskriver maximala tillåtna koncentrationer (exjobb) (Gannholm Johansson, T., 2021)