WRS arbetar för bättre rening av spillvatten i Sund

WRS arbetar för bättre rening av spillvatten i Sund
23
feb

WRS har genomfört en förstudie för kompletterande rening av vattnet från ett reningsverk i Sund, Trosa kommun. Nu har föreningen som äger verket beslutat att gå vidare med idén som består av en spillvattenvåtmark med omväxlande våta och torra partier. WRS kommer även att agera projektstöd för anläggandet av våtmarken!

Sunds samfällighetsförening (SFF) har idag ett gemensamt reningsverk för spillvattnet från 192 hushåll. Verket klarar att hålla sig inom de gränsvärden som den är belagd med från tillsynsmyndigheten, men inte inom målvärdena för bland annat fosfor.

Därför har WRS utfört en förstudie till en efterbehandling av reningsverkets spillvatten. Tillsammans med SFF har vi kommit fram till att en kompletterande rening med våtmarker passar denna plats särskilt väl.

Förstudien föreslår att våtmarker anläggs med delvis våta och torra delar, vilket gör att näringsämnen och mikroföroreningar kan avskiljas utan att mer energi behöver tillföras. Vid bräddning planeras våtmarken också kunna omhänderta vatten som i annat fall hade runnit ut orenat till sjön Sillen. Förutom att minska näringsbelastningen på sjön kommer våtmarken även bidra med biologisk mångfald och rekreationsvärden!

Planen är att kunna anlägga våtmarken med tillhörande översilningsytor under hösten 2022. WRS kommer även att finnas med för projektstöd under anläggandet.

Läs mer på på Sunds samfällighetsförenings hemsida: Bättre rening av vårt spillvatten

Är du intresserad av multifunktionella spillvattenvåtmarker? Läs mer på om vårt arbete med Våtmarker eller kontakta vår expert Dimitry van der Nat.

Foto: Linus Halvarsson, WRS