Hur utformas dagvattendammar? (11 maj)

Hur utformas dagvattendammar? (11 maj)
25
apr

Hur utformar vi dagvattendammar för alla de värden vi ofta vill att de ska medföra som rening, biologisk mångfald, effektiv skötsel? WRS medverkar i en heldagsutbildning för att besvara denna frågeställning.

Kursen anordnas av Va-guiden och går av stapeln digitalt 11 maj. Medverkar från WRS gör Jonas Andersson, Frida Hermanson och Hannes Öckerman.

Denna heldagsutbildning handlar om hur en på bästa sätt utformar dagvattendammar för rening, biologisk mångfald och effektiv skötsel. I Sverige finns lång erfarenhet av utformning av dammar och våtmarker för rening av dagvatten. Kunskapen finns dock inte samlad, utan spridd i olika publikationer och hos yrkesverksamma i branschen. Det gör att goda och dåliga erfarenheter inte alltid kommer de som är beställare eller projektörer till godo.

Syftet med denna utbildning är att förmedla viktig kunskap och erfarenheter av utformning och skötsel, så att de dammar som ritas och byggs blir effektiva och lättskötta reningsanläggningar som också gynnar biologisk mångfald och rekreation.

Utbildningen passar VA-projektörer, beställare på kommuner inom VA och exploatering eller andra personer som arbetar med utformning, kravställning eller granskning kopplat till dagvattendammar.