Vi hjälper er med biotopskydd, naturvärden och mer

Vi hjälper er med biotopskydd, naturvärden och mer
26
aug

Många städer i Sverige växer och bygger nytt. I samband med det stöter vi ibland på naturvärden som behöver tas hänsyn till. Även frågor kring markavvattning och markavvattningsföretag är vanligt förekommande. WRS har expertkompetens inom just dessa områden!

WRS gör både dagvattenutredningar och grundvattenutredningar i samband med exempelvis nyexploatering och detaljplaneläggande. Vi har erfarenhet av att hjälpa kommuner och exploatörer att förhålla sig till både biotopskydd, markavvattning och skyddsavstånd till skyddsvärda områden så som exempelvis våtmarker.

Vi tar fram åtgärder för att minimera påverkan på yt- och grundvatten och gör även hydrogeologiska undersökningar för att bedöma skyddsavstånd från bebyggelse till ett skyddsvärt naturområde. Våra utredningar och förslag tas allt som oftast emot väl av både beställare och myndigheter. Här är ett par exempel på citat från vår utredning kring skyddsavstånd till våtmarksområden i Eskilstuna:

”Våra kollegor har våtmarksfrågor i nya detaljplaner och vi refererar ofta till er utredning eftersom den gav väldigt tydliga riktlinjer för arbetet framåt.”

– Chaima Zidane, planarkitekt

”Länsstyrelsen välkomnar den grundliga utredningen av våtmarkerna som på ett tydligt sätt angett hur det går att kombinera nybyggnation av bostäder med bevarandet av våtmarkerna.”

– Länsstyrelsen i Södermanlands län

Hör av dig till Jonathan Arnlund om du har frågor kring liknande utredningar och projekt!