Skyddszon våtmarker

Projekt: Hydrogeologisk utredning av våtmarker vid Odlaren, Eskilstuna kommun
Uppdragsgivare: Eskilstuna kommun
År: 2021
Kontakt: Jonathan Arnlund

Vid exploatering av ett skogsområde vid Odlaren, sydväst om Eskilstuna, identifierades tre mindre våtmarksområden. Då våtmarksområdena bedömdes som skyddsvärda, samt att ansökan om dispens från det allmänna markavvattningsförbudet inte gick igenom, fick WRS i uppdrag att besvara frågorna om våtmarkernas utbredning och vilket säkerhetsavstånd som krävs för framtida byggnader och anläggningar.

Utredningen fokuserade på att ta fram säkerhetsavståndet till våtmarkerna för att bevara den naturliga vattenbalansen. Bland annat genomfördes fältbesök där kärrtorvens utbredning mättes in med sticksond och spiralauger, för att klargöra de hydrogeologiska förutsättningarna. Utredningen togs emot väl av beställare och myndigheter:

”Våra kollegor har våtmarksfrågor i nya detaljplaner och vi refererar ofta till er utredning eftersom den gav väldigt tydliga riktlinjer för arbetet framåt.”

– Chaima Zidane, planarkitekt

”Länsstyrelsen välkomnar den grundliga utredningen av våtmarkerna som på ett tydligt sätt angett hur det går att kombinera nybyggnation av bostäder med bevarandet av våtmarkerna.”

– Länsstyrelsen i Södermanlands län

Foto: Jonathan Arnlund, WRS

Kategori: