Grund- och dagvattenutredning Ingarö Brunn

Projekt: Påverkansbedömning av detaljplan på grundvattenförekomsten Ingarö Brunn
Uppdragsgivare: RO Properties
År: 2021
Kontakt: Jonathan Arnlund

Vid exploatering av ett skogsområde intill Brunn på Ingarö, fick WRS i uppdrag att ta fram en påverkansbedömning av detaljplanen Brunn 1:286 på grundvattenförekomsten Ingarö Brunn. Även en dagvattenutredning togs fram. Förutsättningar för området medförde flera utmaningar för utredningarna. Bland annat innefattade det ett sekundärt vattenskyddsområde, förekomst av sulfidhaltigt berg, våtmarker och myrar med höga naturvärden samt lågpunkter och översvämningskänsliga byggnader nedströms planområdet.

Med utredningens föreslagna kompletterande åtgärder bedömdes påverkan som ”Ingen till Måttlig” för grundvattenförekomsten Ingarö Brunn. Med åtgärder som till exempel täta vägdiken, särskild hantering av sulfidförande berg och installation av grundvattenrör, bedömdes alltså planen inte riskera någon påtaglig eller stor (direkt) påverkan på grundvattenförekomsten.

För dagvattenhanteringen föreslogs anpassade anläggningar inom vattenskyddsområdet som makadammagasin med avstängningsventiler samt svackdiken och nedsänkta växtbäddar med tät botten. För hantering av skyfall föreslogs flera överdämningsytor inom planområdet, för att motverka effekterna på bebyggelsen nedströms. Därmed bedömdes inga särskilda kapacitets- eller underhållsåtgärder för dagvattensystemet nedströms planområdet krävas, på grund av exploateringen.

Foto: Jonathan Arnlund, WRS

Kategori: , ,