Åtgärder för bättre vattenkvalitet i Ramsjön

Projekt: Åtgärdsförslag för bättre vattenkvalité i Ramsjön, Morgongåva
Uppdragsgivare: Ramsjöns Vattenvårdsförbund
År: 2020
Kontakt: Dimitry van der Nat

Ramsjön är en näringsrik sjö i Morgongåva i Heby kommun. Närboende har observerat försämring av siktdjup, algblomning och ansamling av ”dy” på sjöbotten. WRS fick därför i uppdrag att utvärdera sjöns ekologiska och kemiska status, samt att ta fram konkreta åtgärdsförslag för att förbättra vattenkvaliteten.

Belastningsberäkningar visade att sjön har en betydande fosforbelastning både från Morgongåvas avloppsreningsverk, ortens dagvatten och omgivande åkermark. Dessutom lider sjön av fosforläckage från sjösedimenten (internbelastning). Även anmärkningsvärt höga ammoniumhalter uppmättes i sjön och den ekologiska statusen bedömdes som dålig.

WRS har utrett tre platsspecifika åtgärder som totalt skulle kunna minska den externa fosfortransporten till sjön med 50 kg/år, vilket krävs för att nå god ekologisk status. De består av två dammar för dagvattnet, en fosfordamm för avrinning från jordbruksmark, samt en våtmark för att polera spillvattnet från avloppsreningsverket.

Utöver detta behöver den interna belastningen minska med 45 kg/år.

Foto: Dimitry van der Nat, WRS

Kategori: ,