Två ton mindre fosfor till Enköpingsån tack vare Korsängens vattenpark!

Två ton mindre fosfor till Enköpingsån tack vare Korsängens vattenpark!
21
nov

WRS modellberäkningar och provtagning ger nu en bild av reningseffekten i Korsängens vattenpark.

Korsängens vattenpark renar dagvatten från halva Enköpings tätort, bland annat genom att partikelbundna föroreningar får sedimentera till botten. Anläggningen togs i drift år 2000 och har fungerat bra, men det har varit osäkert hur stora mängder föroreningar den avskiljer. Nu visar nya beräkningar som WRS har utfört på uppdrag av VA-avdelningen på Enköpings kommun, att anläggningen avskiljer cirka 100 kg fosfor per år. WRS har även gjort nya sedimentprovtagningar som visade att det har ansamlats cirka 2 ton fosfor i anläggningens sediment genom åren.

Fosforinnehållet i sedimenten motsvarar cirka 100 kg/år under de dryga 20 år som dammanläggningen har varit i drift. Att beräkningarna och sedimentundersökningen visar samstämmiga resultat är positivt då det inte alltid är enkelt att bekräfta beräkningsresultat för anläggningars föroreningsavskiljning.

En stor del av det ansamlade näringsrika sedimentet ligger i den inledande överdämningsytan och diket som leder dit. Kommunens VA-avdelning planerar att rensa detta för att anläggningen ska fungera lika bra även framöver.

Läs mer i vårt projektbibliotek: Korsängens vattenpark