Klimatpåverkan av att återställa skogstorvmarker

Klimatpåverkan av att återställa skogstorvmarker
19
jun

WRS klimatsatsning – Nyhetsbrev 6

Sex studenter från Uppsala universitet har undersökt klimatpåverkan av att återställa skogstorvmarker utifrån en idé från WRS.

WRS var så kallade behovsägare i detta kandidatarbete för studenter på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik. Genom STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) kopplades WRS ihop med studenterna och Uppsala universitet. Länsstyrelsen i Södermanlands län var även involverade i en fältstudie.

Som del i WRS klimatarbete ombads därför studenterna att ta fram ett tillvägagångssätt för att analysera och kvantifiera klimatpåverkan från torvmarker i skogsmiljöer samt dra lärdomar från genomförda restaureringar. Studieobjektet i detta arbete var Nyckelmossen, en cirka sju hektar restaurerad våtmark i det blivande naturreservatet Stora Fjällsjön, mellan Flen och Eskilstuna.

WRS har som ambition att använda studenternas slutsatser framöver för att resonera kring potentiell kolinlagringskapacitet vid projekt om återvätning av utdikad torvmark i skogsmiljö.

Många faktorer spelar in i klimateffekten från en återställning. Läs därför rapporten som kan laddas ner nedan!

Bashiry D, Brunér S, Engvall K, Hansson K, Olsson E och Schmidt J (2023). Klimatpåverkan av att återställa skogstorvmarker. Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp, 1TV017. Institutionen för geovetenskaper, UU.