Oxunda Hästgårdsprojekt

Oxunda hästgårdsprojekt är inne på sitt andra år. Passa på att få information, rådgivning och hjälp kring åtgärder på hästgården som är bra för hästen, dig och miljön.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuellt just nu
Välkommen till: Kristian Svensson på Österby gård utanför Sigtuna
Tid: 22 mars kl. 09.30 – 11.30
Plats: Österby gård (Vassundavägen 243, 193 91 Sigtuna)
Anmälan: barbro@wrs.se, senast 20 mars
Övrigt: Vi bjuder på fika

På Österbys åkrar sprider Kristian Svensson både kogödsel från egen besättning och hästgödsel från närområdet. Kristian är engagerad i lantbrukets miljöfrågor och ledamot i LRF:s kommungrupp i Sigtuna. Vi vänder oss både till lantbrukare och hästägare för att diskutera vad som krävs av den som lämnar och av den som tar emot gödsel.
Välkommen till: D.A. Mattssons återvinningsanläggning på Vällstaverken i Upplands Väsby och Sättra gård
Tid: 12 april kl. 09.00 – ca 12.00
Plats: Vällstaverken (Rydholmsvägen 2) och Sättra gård (Arrendatorsvillan, Upplands Väsby)
Anmälan: ebba.af.petersens@wrs.se, senast 6 april
Övrigt: Vi bjuder på fika

Anläggningen tar emot hästgödsel som hygieniseras i en storskalig trumkompost och sedan används vid jordtillverkning. Efter det åker vi ca 7 km till Mats Eriksson på Sättra gård som har ett mer småskaligt omhändertagande av hästgödsel, både från egna hästar och från andra hästgårdar. På plats finns också en Horsehopper grönytemaskin som används för att putsa beten och samtidigt samla in gödsel och foderrester.
Välkommen till: föreläsning med Cecilia Müller, docent på SLU
Tid: 19 april, kl. 12.00 – 13.00
Plats: Digitalt via Teams
Anmälan: maja@wrs.se, senast 17 april

Varför utfodrar vi gräsätare med kraftfoder? Cecilia går igenom hur vi utfodrar med hänsyn till både hästens hälsa och för att minska risken för näringsläckage till intilliggande vattendrag.
Genomfört 2022

Lurbo Ridklubb är 2021 års vinnare av Lövsta Future Challenges Hållbarhetspris. Lurbo ridklubb har under de senaste åren lyckats ställa om till en mer hållbar verksamhet för både hästar och människor genom flera miljösmarta lösningar.

Vallentuna Ridskola har under senaste året förbättrat tidigare blöta rasthagar och anlagt en fosfordamm för att minska näringsläckaget till intilliggande vattendrag. Vi diskuterar även möjligheten att öka samarbetet mellan lantbrukare och hästhållare kring gödselhantering för att sprida gödseln i närområdet.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alla hästgårdar inom kartområdet kan delta i projektaktiviteterna. Klicka på bilden för att få upp en större karta.

Vi på WRS har fått i uppdrag att genomföra projektet åt de sex kommunerna som ingår i Oxunda vattensamverkan. Om du är en hästhållare eller markägare med hästar på mark inom Oxundaåns avrinningsområde i någon av kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, Täby, Vallentuna, Sollentuna eller Järfälla (se karta) så kan du utan kostnad ta del av de möten, seminarier, studiebesök och gårdsvisa rådgivningar som vi kan erbjuda. Vi kan även hjälpa dig att komma vidare med mer kostsamma projekt genom att hjälpa till att söka pengar för att genomföra åtgärderna. Åtgärdsförslagen som tas fram vid en rådgivning är endast rådgivande och därmed ej bindande.

Målet med projektet är att faktiska åtgärder genomförs på hästgårdar som leder till att hästhållningen blir mer hållbar genom att minska näringstillförseln till vattendrag och sjöar. Åtgärderna gynnar i de flesta fall även hästen och hästhållaren som får en bättre miljö att arbeta och vistas i.

Exempel på åtgärder som kan vara aktuella i projektet:

 • Flytta eller förbättra foderplatser i rasthagar, flyttbara foderhäckar
 • Flytta eller öka antalet grindar till rasthagar
 • Förbättring av förutsättningarna för att mocka i rasthagar (hårdgjorda ytor, dränering, maskiner, rutiner)
 • Hantering av gödsel
 • Foderstatsberäkning
 • Dränering av rasthagar
 • Dagvattenhantering på gårdsplan och stalltak
 • Skyddszoner mot vattendrag samt anpassade skyddszoner
 • Skåldiken/svackdiken
 • Kalkfilterdiken
 • Kalkfilterbrunnar
 • Fosfordammar
 • Minska markpackning genom att växla mellan vinter och sommarhagar
 • Tillföra material som paddex och spån vid foderplatser som stabiliserar marken och binder näring
 • Fler sommarhagar för att minska belastningen på hagar

Exempel på aktiviteter som ska genomföras i projektet:

 • Möten/seminarier/studiebesök med teman som intresserar dig som hästhållare. Hör gärna av dig om du är intresserad av något specifikt ämne!
 • Gårdsvisa rådgivningar där vi tittar på din gård/gården där du som hästhållare har häst/ar för att se vilka förbättringar som kan genomföras. Vi tittar specifikt på det du vill ha hjälp med på gården kopplat till hästhållningen eller kan göra en mer heltäckande vattenplan för hästgården med olika åtgärdsförslag.

Projektet pågår från juni 2021 till juni 2023.

Kontakta oss om ni har frågor, vill ha en gratis rådgivning, har önskemål om studiebesök eller teman på seminarier och möten!

Kontaktuppgifter

Barbro Beck-Friis
Telefon: 018-10 48 12
Mobil: 070-645 81 18
E-post: barbro@wrs.se

Informationsblad om Oxunda hästgårdsprojekt

Informationsmaterial
Goda exempel på genomförda åtgärder som minskar övergödningen från hästhållningen på Julmyra Horse Center
Hästen och hållbar utveckling (Hållbar häst 2020)
Bra hagar för hästen och miljön (Greppa näringen 2017)hur hästhagar sköts på ett bra sätt för att minska näringsläckage till sjöar och vatten och minska spridningen av inälvsparasiter.
Hästen och miljön inom Oxunda avrinningsområde (Hushållningssällskapet 2017)konkreta åtgärder som hästgårdar kan utföra för att minska sina läckage av växtnäringsämnen; foderstater, mockning av hagar, lagring och spridning av gödsel, rasthagar fosfordammar.
Hästgödsel en naturlig resurs (Jordbruksverket 2013)näringsämnen, lagring och spridning av hästgödsel samt lagstiftningen inom området.
Artikel hos Varje skit räknas med 10 tips på hur mockning och gödselhantering kan bli enklare för dig
Artikel i Hippson om sopvalls för mockning
Lagra gödsel utan avrinning (Eskilstuna kommun) – miljökontorets faktablad om reglerna kring tillsyn av stora och små gårdar.
Sprida gödsel i nitratkänsliga områden (Jordbruksverket 2021) – Var för gödseln spridas? Hur mycket? Viktiga datum? Vilken dokumentation krävs?
Fånga fosforn med en fosfordamm (Greppa näringen 2017) – Praktiska råd kring anläggningen av en fosfordamm
Cirkulär användning av Hästgödsel (Vallentuna kommun, 2021) – Möjligheter och hinder för recirkulering av hästgödsel som näring för odling

Betesförmedling hos Stockholms länsstyrelse. Formulär fylls i här.

Inspirationsfilmer
Lurbo ridklubb – Sveriges mest hållbara klubb 2021 Film om hur klubben arbetat för att åstadkomma en hållbarare hästverksamhet och hur de vill inspirera andra.
Julmyra Horse center – Övergödning från hästgårdar Film om hur anläggningen har jobbat med rutiner för skötsel av hagar, dagvattenhantering, skyddszoner, fosfordammar samt andra åtgärder för minskat näringsläckage från hästanläggningen som även lett till en bättre miljö för hästarna och bättre banor.