Oxunda Hästgårdsprojekt

Oxunda hästgårdsprojekt har startat! Passa på att få information, rådgivning och hjälp kring åtgärder på hästgården som är bra för hästen, dig och miljön.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuellt just nu

Studiebesök
Nya studiebesök kommer att ordnas tidig vår 2022

Anmäl till studiebesök och föreläsningar: frida@wrs.se eller barbro@wrs.se

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alla hästgårdar inom kartområdet kan delta i projektaktiviteterna. Klicka på bilden för att få upp en större karta.

Vi på WRS har fått i uppdrag att genomföra projektet åt de sex kommunerna som ingår i Oxunda vattensamverkan. Om du är en hästhållare eller markägare med hästar på mark inom Oxundaåns avrinningsområde i någon av kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, Täby, Vallentuna, Sollentuna eller Järfälla (se karta) så kan du utan kostnad ta del av de möten, seminarier, studiebesök och gårdsvisa rådgivningar som vi kan erbjuda. Vi kan även hjälpa dig att komma vidare med mer kostsamma projekt genom att hjälpa till att söka pengar för att genomföra åtgärderna. Åtgärdsförslagen som tas fram vid en rådgivning är endast rådgivande och därmed ej bindande.

Målet med projektet är att faktiska åtgärder genomförs på hästgårdar som leder till att hästhållningen blir mer hållbar genom att minska näringstillförseln till vattendrag och sjöar. Åtgärderna gynnar i de flesta fall även hästen och hästhållaren som får en bättre miljö att arbeta och vistas i.

Exempel på åtgärder som kan vara aktuella i projektet:

 • Flytta eller förbättra foderplatser i rasthagar, flyttbara foderhäckar
 • Flytta eller öka antalet grindar till rasthagar
 • Förbättring av förutsättningarna för att mocka i rasthagar (hårdgjorda ytor, dränering, maskiner, rutiner)
 • Hantering av gödsel
 • Foderstatsberäkning
 • Dränering av rasthagar
 • Dagvattenhantering på gårdsplan och stalltak
 • Skyddszoner mot vattendrag samt anpassade skyddszoner
 • Skåldiken/svackdiken
 • Kalkfilterdiken
 • Kalkfilterbrunnar
 • Fosfordammar
 • Minska markpackning genom att växla mellan vinter och sommarhagar
 • Tillföra material som paddex och spån vid foderplatser som stabiliserar marken och binder näring
 • Fler sommarhagar för att minska belastningen på hagar

Exempel på aktiviteter som ska genomföras i projektet:

 • Möten/seminarier/studiebesök med teman som intresserar dig som hästhållare. Hör gärna av dig om du är intresserad av något specifikt ämne!
 • Gårdsvisa rådgivningar där vi tittar på din gård/gården där du som hästhållare har häst/ar för att se vilka förbättringar som kan genomföras. Vi tittar specifikt på det du vill ha hjälp med på gården kopplat till hästhållningen eller kan göra en mer heltäckande vattenplan för hästgården med olika åtgärdsförslag.

Projektet pågår från juni 2021 till juni 2023.

Kontakta oss om ni har frågor, vill ha en gratis rådgivning, har önskemål om studiebesök eller teman på seminarier och möten!

Kontaktuppgifter

Frida Hermanson
Telefon: 018-777 15 13
Mobil: 070-228 46 50
E-post: frida@wrs.se

Barbro Beck-Friis
Telefon: 018-10 48 12
Mobil: 070-645 81 18
E-post: barbro@wrs.se

Informationsblad om Oxunda hästgårdsprojekt

Informationsmaterial
Goda exempel på genomförda åtgärder som minskar övergödningen från hästhållningen på Julmyra Horse Center
Hästen och hållbar utveckling (Hållbar häst 2020)
Bra hagar för hästen och miljön (Greppa näringen 2017)hur hästhagar sköts på ett bra sätt för att minska näringsläckage till sjöar och vatten och minska spridningen av inälvsparasiter.
Hästen och miljön inom Oxunda avrinningsområde (Hushållningssällskapet 2017)konkreta åtgärder som hästgårdar kan utföra för att minska sina läckage av växtnäringsämnen; foderstater, mockning av hagar, lagring och spridning av gödsel, rasthagar fosfordammar.
Hästgödsel en naturlig resurs (Jordbruksverket 2013)näringsämnen, lagring och spridning av hästgödsel samt lagstiftningen inom området.
Artikel hos Varje skit räknas med 10 tips på hur mockning och gödselhantering kan bli enklare för dig
Artikel i Hippson om sopvalls för mockning
Lagra gödsel utan avrinning (Eskilstuna kommun) – miljökontorets faktablad om reglerna kring tillsyn av stora och små gårdar.
Sprida gödsel i nitratkänsliga områden (Jordbruksverket 2021) – Var för gödseln spridas? Hur mycket? Viktiga datum? Vilken dokumentation krävs?
Fånga fosforn med en fosfordamm (Greppa näringen 2017) – Praktiska råd kring anläggningen av en fosfordamm

Cirkulär användning av Hästgödsel i Vallentuna kommun_2021 – Möjligheter och hinder för recirkulering av hästgödsel som näring för odling

Betesförmedling hos Stockholms länsstyrelse. Formulär fylls i här.

Inspirationsfilmer
Lurbo ridklubb – Sveriges mest hållbara klubb 2021 Film om hur klubben arbetat för att åstadkomma en hållbarare hästverksamhet och hur de vill inspirera andra.
Julmyra Horse center – Övergödning från hästgårdar Film om hur anläggningen har jobbat med rutiner för skötsel av hagar, dagvattenhantering, skyddszoner, fosfordammar samt andra åtgärder för minskat näringsläckage från hästanläggningen som även lett till en bättre miljö för hästarna och bättre banor.