Biotopvård i Bällstaån

30
nov

Bällstaån är ett kraftigt påverkat vattendrag i västra Stockholm för vilket WRS 2013 tog fram ett planeringsunderlag där konflikter mellan framtida översvämningar och planerade exploateringar tydliggörs, läs mer här. Nu har WRS fått i uppdrag av Stockholmsstad att som underkonsult till Ekologigruppen och tillsammans med Emåförbundet ta fram förslag på biotopvårdande åtgärder i Stockholmsdelen av ån. Bällstaåns naturliga morfologi har under åren ändrats genom att det har rätats ut och delar har kulverterats. Förslag på åtgärder som förbättrar åns hydromorfologiska karaktär och främjar fiskvandring upp i ån och Nälsta diket ska tas fram. WRS ansvarar för att uppdatera pågående och kommande exploateringar från det tidigare uppdraget samt att tillsammans med de andra konsulterna ta fram åtgärdsförslag. Se även Ekologigruppens nyhetsbrev.