Planeringsunderlag för Bällstaåns avrinningsområde

Projekt: Planeringsunderlag för Bällstaåns avrinningsområde
Uppdragsgivare: Stockholm Stads mijlöförvaltning
År: 2013
Kontakt: Ebba af Petersens

Bällstaån är ett starkt påverkat vattendrag som rinner genom Järfälla, Stockholm stad och Sundbyberg. Vattenkvaliteten idag är dålig och måste förbättras för att uppnå god ekologisk och kemisk status år 2021. Ytterligare en utmaning är att hantera risken för översvämningar utmed ån och dess tillflöden.

Stockholms stads miljöförvaltning arbetar inom “Bällstaågruppen”, ett kommunövergripande samarbetet, med att ta fram en handlingsplan för ån.

Som ett första steg mot ett vattenstrategiskt planeringsunderlag för åns avrinningsområde tog WRS fram en GIS-databas avsedd för kommunala tjänstemän och politiker, som tydliggör konflikter mellan framtida översvämningar och planerad exploatering. Beräkningar av reningsbehovet för bl.a. fosfor för att nå god ekologisk och kemisk status till 2021 togs också fram.

Illustration: Dimitry van der Nat

Kategori: