Gäddvåtmark vid Södra Fladen på Utö

Projekt: Gäddvåtmark vid Södra Fladen
Uppdragsgivare: Utö Fisk och Grönt AB
År: 2013
Kontakt: Dimitry van der Nat

Havsviken ”Södra fladen” på Utö har historiskt sett varit en av skärgårdens bästa yngelproduktionsplatser för gädda och abborre. Hög närsaltbelastning och brist på goda lekförutsättningar har dock lett till en stark minskning av yngelproduktionen.

För att förbättra lekmöjligheterna samt avskilja närsalter har WRS på uppdrag av ”Utö grönt och fisk AB” och Haninge kommun projekterat en våtmark vid Södra fladen. Utöver syftet som lekmiljö för fisk ska våtmarken samtidigt bilda en artrik fågellokal och utveckla områdets natur- och rekreationsvärden.

De föreslagna åtgärderna är bl.a. invallning av en s.k. gäddäng som förlänger perioden med tillgång till sötvatten, djupfräsning av täta vassbestånd följt av regelbunden slåtter/bete för att skapa grunda översvämmade gräsytor och anläggning av en fosforfångdamm för närsaltsretention.

Foto: Google Earth

Kategori: