Öppen VA-planering (Open Wastewater Planning, OWP)

Projekt: Öppen VA-planering – Ett etablerat och välfungerande verktyg för att välja rätt avloppslösning
Uppdragsgivare: WRS
År: 1991 – pågående
Kontakt: Peter Ridderstolpe

Att välja avloppslösning är inte bara en fråga om att få till en fungerande teknik till rimligt pris utan framförallt att lösningen uppfyller de krav som samhället ställer. Metoden Öppen VA-planering lägger fokus på vilka funktioner VA-systemet ska uppfylla och på att alla berörda parter ska komma överens om vilka dessa funktioner är, innan tekniska lösningar definieras. För att hitta den bästa lösningen måste flera alternativ studeras och jämföras efter väl valda kriterier. Öppen VA planering (Open Waste Water Planning) är en metod som gör detta praktisk möjligt.

Metoden började utvecklas av medarbetare på WRS och samarbetspartner i början av 1990-talet och används idag både nationellt och internationellt.  Den fungerar i både översiktlig planering, när det gäller att hitta principlösningar och organisationsformer, och i det enskilda fallet när tekniken skall definieras i skarpa lägen.

Bild: Peter Ridderstolpe

Kategori: ,