VA-utredning för Karlsborg, Hultsfreds kommun

Projekt: VA-utredning för Karlsborg, Hultsfreds kommun
Uppdragsgivare: ÖSK, Östra Smålands kommunalteknikförbund
År: 2014
Kontakt: Ebba af Petersens

Karlsborg är ett område med ca 20 fastigheter i Hultsfreds kommun. Hela området ligger lågt och är översvämningskänsligt. Det är svårt att anlägga traditionella enskilda avlopp då det är täta jordar och nära till grundvattnet. Närheten till Emån innebär att det är krav på hög skyddsnivå för de enskilda avloppen. Det finns också tecken på påverkan på dricksvattenbrunnarna i området.

Då en utbyggnad av VA-området till Karlsborg skulle innebära en stor investering ville ÖSK, som ansvarar för VA-försörjningen i kommunen, belysa vad en lokal lösning skulle innebära praktiskt och ekonomiskt.

Uppdraget utfördes i samarbete med Grundvattengruppen, där WRS utredde möjligheterna att lösa avloppsförsörjningen med källsorterande teknik med vakuumtoaletter, antingen på tomtnivå eller på kvartersnivå. Grundvattengruppen gjorde en undersökning av dricksvattenbrunnarnas nuvarande status samt gav förslag på hur vattenförsörjningen även fortsättningsvis skulle kunna ske lokalt.

Foto: Ebba af Petersens

Kategori: