Vattenförbättrande åtgärder för Glasbergasjön utvärderade

Vattenförbättrande åtgärder för Glasbergasjön utvärderade
23
apr

I en rapport har WRS sammanställt resultatet av den mångåriga vattenprovtagningen i Glasbergasjön och dess tillflöden. Uppföljningen visar att föreslagna åtgärder har gett bra resultat.

Under nästan 20 års tid har WRS arbetat i flera projekt i och kring Glasbergasjön, vid Glasberga sjöstad i Södertälje. Inledningsvis gjordes tillsammans med Vattenresurs AB en vattenplan med förslag på förbättrande åtgärder, varav många har genomförts. Den provtagning som pågått i 10 års tid har nu sammanställts och visar att de mål som ställts upp i vattenplanen 17 år tidigare i mycket stor utsträckning uppnåtts: Fosforhalterna i tillrinnande vattendrag har reducerats till under 40-50 μg/l, årsmedelvärdet för fosfor i Glasbergasjön har minskat från 69 μg/l år 2000 till 31 μg/l år 2017, syrgastillgången i sjöns bottenvatten är god och sedimentundersökningarna visar på att Glasbergasjön håller på att stabilisera sig på en bra fosfornivå även i sedimenten.

Läs mer om projektet här

Foto: Jonas Andersson. En av de åtgärder som föreslogs för Glasbergasjön är Glasberga våtmark som är utformad både för rening och flödesutjämning. WRS har även ansvarat för etableringen av vattenväxter i anläggningen. Fotografiet visar högvatten september 2011 efter ett skyfall.