Glasberga sjöstad, Glasberga våtmark och Glasbergasjön

Projekt: Glasberga sjöstad, Glasberga våtmark och Glasbergasjön
Uppdragsgivare: Glasberga Fastighets AB
År: 2000-2018
Kontakt: Jonas Andersson

Strax utanför Södertälje centrum ligger den nya stadsdelen Glasberga sjöstad. Den intilliggande Glasbergasjön är en viktig tillgång för stadsdelen, inte minst som rekreationsområde. Redan 2000-2001 gjorde WRS tillsammans med Vattenresurs AB en vattenplan för Glasbergasjön. Sjön var då belastad med näringsrikt vatten från jordbruk och var i ett igenväxningsskede. I vattenplanen föreslogs att åtgärder skulle göras för att rena det tillrinnande vattnet och införa långtgående dagvattenåtgärder i den planerade sjöstaden (ca 600 bostäder). Det mest radikala åtgärdsförslaget var att höja sjön 1 m för att öka dess värde som bad- och fiskesjö. Många av de åtgärder som föreslogs har genomförts, bl.a. höjdes sjön 1 meter år 2012.

WRS har varit med i arbetet under hela processen; vi tog tillsammans med Vattenresurs fram vattenplanen, vi har förprojekterat Glasberga våtmark och arbetat med utformningen av dagvattensystemet i sjöstaden, där dagvatten bl.a. renas i rörgravsmagasin. Vi har också koordinerat uppföljningen av sjön och dess tillflöden. I slutrapporten våren 2018 kunde vi konstatera att de mål som ställts upp i vattenplanen 17 år tidigare i mycket stor utsträckning uppnåtts: Fosforhalterna i tillrinnande vattendrag har reducerats till under 40-50 μg/l, årsmedelvärdet för fosfor i Glasbergasjön har minskat från 69 μg/l år 2000 till 31 μg/l år 2017, syrgastillgången i sjöns bottenvatten är god och sedimentundersökningarna visar på att Glasbergasjön håller på att stabilisera sig på en bra fosfornivå även i sedimenten.

Läs mer om projektet och Glasbergasjön här:

Glasberga Sjöstads hemsida

Wikipedia (här finns även flygbild över sjön)

Foto: Foto: Jonas Andersson. Glasberga våtmark är utformad både för rening och flödesutjämning. WRS har också ansvarat för etableringen av vattenväxter i anläggningen. Fotografiet visar högvatten september 2011 efter ett skyfall.

Kategori: , , ,