Vattenrening för Guttorps fiskodling Åland

Projekt: Utvärdering av Guttorps fiskodling – vattenrening samt åtgärdsförslag för att minska fiskodlingens näringsutsläpp
Uppdragsgivare: Landskapets Fastighetsverk, Åland
År: 2017-2018
Kontakt: Linus Halvarsson

Guttorps fiskodling föder upp sättfisk som sedan sätts ut i havet. Fiskodlingens avloppsvatten är efter en nuvarande rening fortfarande näringsrikt. Fiskodlingens recipitient är träsket Träsk, som är kraftigt övergödd.

Fiskodlingens egenkontroll visar på utsläpp av fosfor kring 100 kg/år medan förhållandet instoppad näring och uttagen fisk tyder på utsläpp kring 170 kg/år. För att klara de riktvärden som är satta av ÅMHM 2009 till 90 % fosforavskiljning måste fosforavskiljande reningsprocesser införas.

WRS förslag handlar om att installera en kemfällning av fosfor i första flödet och anlägga ett reaktivt fosforfilter för det andra. Dessutom omvandlas den befintliga dammen till en våtmark och rotzonsanläggningen byggs om till ett översilningskärr.

Foto: Fiskodlingens rotzonsanläggning. Fotograf: Peter Ridderstolpe, WRS.

Kategori: ,