Lakvattenanläggning vid Lundens deponi färdigbyggd

Lakvattenanläggning vid Lundens deponi färdigbyggd
28
maj

För två år sedan tog WRS fram en systemhandling och förprojektering av naturnära rening av lakvatten från en sluttäckt deponi på Lundens avfallsanläggning, Eda kommun. Nu har lakvattenanläggningen bestående av en översilningsyta och en tredelad våtmark färdigställts.

Anläggningen besiktigades och togs i drift i januari 2019. Lakvattnet leds in till en damm, varifrån det pumpas upp till en översilningsyta. Genom en spridarledning fördelas vattnet ut över en sluttande gräsyta pulsvis och ned till en andra damm. Från dammen leds sedan vattnet till tre stycken seriekopplade våtmarksdelar innan det når utloppet vid ett lokalt dike.

Översilningsytan har besåtts med tätt gräs medan övriga delar har fått genomgå naturlig växtetablering. Anläggningen har utformats för att i första hand minska utsläppet av ammoniumkväve till recipient.

Läs mer om projektet i vårt projektbibliotek.

Vall mellan två seriekopplade våtmarksdammar. Dess nivåer regleras med en munkbrunn.

Efter behandling i översilningsytan rinner vattnet ut i en luftningsdamm i våtmarksdelen.

Först pumpas lakvattnet upp till en översilningsyta där vattnet pulsvis sprids via ett makadamlager till en besådd gräsyta.