Lakvattenbehandling Lundens deponi Eda kommun

Projekt: Förstudie – Våtmark och översilningsyta för behandling av lakvatten från Lundens avfallsanläggning
Uppdragsgivare: Eda kommun
År: 2017
Kontakt: Daniel Stråe och Hannes Öckerman

WRS har på uppdrag av Eda kommun tagit fram ett principförslag för behandling av lakvattnet på Lundens avfallsanläggning som ska kunna utgöra underlag för miljöbedömning och för projektering. Förslaget ämnar framför allt att minska utsläppet av ammonium men även totalkväve.

I WRS förslag behålls befintlig lakvattendamm med luftning, men ytan för denna minskas för att få plats med en översilningsyta som leder från dammens vallkrön ned till lakvattendammen. Sommartid pumpas lakvatten till översilningstyan där vattnet genomgår nitrifikation, medan vattnet pumpas direkt till dammen vintertid utanför behandlingssäsong.

På självfall leds sedan vattnet vidare till en våtmark bestående av tre delar för denitrifikation och ytterligare rening. Munkbrunnar placeras efter den första och sista delen för att på så sätt skapa reglerbara volymer.

Sammanfattningsvis anses översilningsytan tillsammans med våtmarksområdena utgöra en robust reningsanläggning som med marginal förväntas bidra till att prövotidsvillkor uppfylls, samtidigt som den är extensiv i drift.

Anläggningen byggdes under 2018 i egen regi baserat på WRS förprojektering.

Foto: Hannes Öckerman, WRS

Kategori: