Underlag till lokalt åtgärdsprogram Trekanten

Projekt: Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Trekanten
Uppdragsgivare: Stockholm stad, miljöförvaltningen
År: 2016-2017
Kontakt: Sofia Åkerman och Robert Jönsson

För att vattenförekomster ska uppnå miljökvalitetsnormer och god status ska lokala åtgärdsprogram tas fram som fokuserar på operativa åtgärder. I underlaget till dessa åtgärdsprogram identifieras de allvarligaste miljöproblemen och beting beräknas för att uppnå god status. Därefter föreslås konkreta åtgärder med bedömning av bland annat effekt, genomförbarhet och kostnad. Åtgärderna prioritetsordnas slutligen till grund för en preliminär handlingsplan.

WRS har på uppdrag av Stockholm stad tagit fram ett beslutsunderlag till lokalt åtgärdsprogram för sjön Trekanten. Under åren har många åtgärder gjorts för att förbättra Trekantens vattenkvalitet, exempelvis aluminiumbehandling av sedimenten. Trots genomförda åtgärder uppnås idag varken god kemisk eller ekologisk status. I utredningen har de allvarligaste miljöproblemen identifierats och sjöns föroreningsbelastning modellerats. Den kemiska och ekologiska statusen presenterad i VISS har uppdaterats utifrån resultat av nyare provtagningar. En rad konkreta åtgärder har föreslagits för att uppnå de beting som satts för att sjön på sikt ska kunna få god status.

Foto: Sofia Åkerman, WRS

Kategori: , ,