Dagvattenutredning Sandviken Södertälje

Projekt: Utvidgad dagvattenutredning för Sandviken i Enhörna, Södertälje
Uppdragsgivare: Södertälje kommun, samhällsbyggnadskontoret
År: 2017
Kontakt: Robert Jönsson och Dimitry van der Nat

WRS utför årligen en rad olika dagvattenutredningar för exploateringsområden. Syftet med utredningarna är att ta fram förslag och hänvisningar som bidrar till en hållbar dagvattenhantering, uppfyller lokala krav på dagvattenhantering och medverkar till att uppnå miljökvalitetsnormer för recipient(er).

Utredningen för området Sandviken i Södertälje skiljer sig mot många andra utredningar då området som detaljplanelagts uppgår till närmare två kvadratkilometer och avrinner mot två olika ytvattenförekomster. Arbetet har genomförts på liknande sätt som i mindre dagvattenutredningar men detaljplaneområdet har delats upp i ett flertal mindre delområden, för vilka markförhållanden har beskrivits och flöden samt föroreningstransporter har beräknats. Avvattningsplaner har tagits fram för respektive delområdet för att säkerställa en hållbar dagvattenhantering och att befintlig och planerad bebyggelse inte tar skada vid kraftig nederbörd. En mängd områdesanpassade åtgärder har föreslagits för att hindra en ökad föreningstransport till recipienterna till följd av planerad exploatering.

Arbetet har skett i nära dialog med detaljplanens projektgrupp bestående av bland annat planarkitekter, landskapsarkitekter, trafikutredare och VA-huvudman.

Foto: Dimitry van der Nat, WRS

Kategori: