Modellering och åtgärdsidentifiering Måsnaren

Projekt: Modellering och åtgärdsidentifiering i sjön Måsnaren
Uppdragsgivare: Södertälje kommun, miljökontoret/naturvård
År: 2016-2017
Kontakt: Daniel Stråe och Peter Ridderstolpe

Sjön Måsnaren väster om Södertälje tätort är en viktig rekreationsmiljö för Södertäljeborna. Den 4,3 km2 stora vattenförekomsten uppvisar övergödningssymtom i form av höga halter av växtplankton och cyanobakterier, dåligt siktdjup och tidvis dåliga syrgasförhållanden med fiskdöd som följd.

I samarbete med Magnus Karlsson, KEAB, och Anna Gustavsson, Naturvatten i Roslagen, har en modellering av sjöns fosforomsättning gjorts med den så kallade LEEDS-modellen i syfte att klarlägga styrande faktorer för fosforhalterna i sjön. För att kunna genomföra modelleringen har vattenmassa och sediment provtagits och externa påverkansfaktorer i tillrinningsområdet utretts.

Utifrån resultaten krävs åtgärder mot sedimenten för att påtagligt sänka sjöns fosforhalter, vilket är nödvändigt för att med rimlig säkerhet nå såväl uppsatta miljökvalitetsnormer som lokala mål om goda bad- , fiske- och rekreationsförhållanden. Även externa åtgärder för att minska tillförseln av fosfor från avrinningsområdet behövs för att långsiktigt bibehålla effekten av sedimentbehandlingen. Det bedöms vara möjligt att med föreslagna åtgärder minska den externa belastningen med uppemot 100 kg fosfor per år, vilket beräknas motsvara cirka 20 % av dagens belastning.

Då tillkommande bebyggelse i sjöns avrinningsområde riskerar att leda till ökad tillförsel av fosfor via dagvattnet är det av stor betydelse att så långtgående åtgärder som möjligt sätts in för att motverka denna negativa påverkan, alternativt att bebyggelsen stoppas.

Foto: Daniel Stråe, WRS

Kategori: ,