Hållbarhetspris till Julmyra Horse Center

Hållbarhetspris till Julmyra Horse Center
24
mar

Julmyra Horse Center tilldelas Lövsta Future Challenge Hållbarhetspris 2020 för sitt arbete med att åtgärder för att minska näringsläckage från hästgården till omgivande vattendrag och sjöar. WRS var tidigt med och arbetade med just dessa frågor på Julmyra.

Redan 2008 fick WRS i uppdrag av Julmyra att utreda risker och miljöpåverkan av verksamheten. I samråd med Heby kommun tog WRS fram en miljöpolicy för gården och förslag till avtal som behandlade frågor kring hästhållning, stallgödselhantering och anläggande av hästhagar liksom val av vatten och avloppsförsörjning. Inom projektet togs också fram ett kontrollprogram för vatten samt ett informationsmaterial till fastighetsägare som använts flitigt vid andra hästgårdar. Läs mer om WRS uppdrag i vårt projektbibliotek.

Julmyra har sedan dess arbetat inom LIFE IP Rich Waters och tillsammans med Heby kommun för att aktivt minska hästgårdens näringsläckage. Åtgärderna innefattar bland annat:

  • Årlig upprensning av rasthagar
  • Etablering av skyddszoner längs med rasthagarnas långsidor
  • Utbyte av dräneringssystem i hagar
  • Upprättande av vegetationszoner och förbättringar av transportvägar för dagvatten
  • Anläggandet av retentionsdiken (skåldiken)
  • Anläggandet av retentionsdammar i anslutning till den lokala recipienten
  • Utvärdering av åtgärder, tillsammans med SLU
  • Framtagandet av en handbok för hästägare, tillsammans med Heby kommun
  • Att de fungerar som en demonstrationsanläggning och tar emot studiebesök

Här kan du se en kort film (6 min) om några av Julmyras åtgärder

Juryns motivering till priset:

Sedan 2011 har Julmyra Horse Center arbetat aktivt med olika förbättringar för att minska näringsläckaget från hästgödslet. Genom sitt samarbete med myndigheter, gårdar och stallar är Julmyra Horse Center ett viktigt exempel och en fantastiskt god förebild för hur hästgårdar kan arbeta med att minska näringsläckaget och hindra övergödning i närliggande vattendrag. Genom att delta på seminarier och ta emot studiebesök delar de med sig av värdefulla erfarenheter, lärdomar och goda exempel till andra i hästnäringen. Tillsammans kan vi kraftsamla för att lösa gödselutmaningen. I den ambitionen är Julmyra Horse Center ett viktigt lok.

Foto: Julmyra Horse Center