Återskapande av våtmark i staden succé för groddjur

Återskapande av våtmark i staden succé för groddjur
17
maj

Förra sommaren anlades en ny dagvattendamm och våtmark i Tivoliparken, Bergshamra. Dagvattendammen ska rena ett 48 hektar stort område med bostäder, handelsområden och motorväg medan våtmarken är tänkt att återskapa de habitat som en gång har funnits på platsen. Och redan har groddjuren hittat tillbaka till Tivoli våtmark!

Som underkonsult till Ekologigruppen har WRS varit delaktig i förstudie och detaljprojektering av Pumphusvägens dagvattendamm samt den angränsande grodvåtmarken i Tivoliparken i Bergsbrunna, Solna. Innan anläggandet av våtmarken fanns små populationer av groddjur på platsen men troligen var vattenmängderna för små och området torkade upp för tidigt för att skapa fungerande habitat för groddjuren.

I och med den nya våtmarken stannar nu vattnet kvar i landskapet och kan tillsammans med omgivande lövskog på Tivoliudden inhysa både miljöer för lek, födosök och övervintring. Från enstaka individer påträffades över hundra individer av arterna vanlig padda och vanlig groda vid en inventering 19 april 2021 av Solna stads kommunekolog!

Det är även intressant att notera att alla groddjur påträffades just i våtmarken och inte i dagvattendammen. Dammen ska ses som en reningsanläggning i första hand men där det ändå har upptäckts en del olika fiskar, bland annat lekande braxen. Våtmarken å andra sidan är utformad för att vara en bra lekmiljö för groddjur vilket den också har visat sig vara!

Detta visar vikten av att återskapa vattenmiljöer även i städer där vi med relativt enkla åtgärder kan skapa stora förändringar för flera av våra arter.

Foto: Ängen där dagvattendammen nu har anlagts.

Länkar:
Inventering av groddjur 19 april 2021 (Solna stad)
Pumphusvägens dagvattendamm (projektbiblioteket)
Nya dagvattendammen i Bergshamra (YouTube)