Nya intressanta exjobb publicerade

2
nov

I våras hade vi tre examensarbetare hos oss på WRS – alla med spännande projekt och intressanta resultat! Nu är deras arbeten publicerade och går att ta del av på vår hemsida.

Två av arbetena gjordes inom det stora projektet DRIVA – Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten – pilotstudie Fyrisån.

I Tove Gannholms rapport Modellering av risken att regntillfällen leder till tillfälliga föroreningskoncentrationer som överskriver maximala tillåtna koncentrationer togs en modell fram utifrån regn- och flödesdata som uppskattade andelen av Fyrisåns flöde som utgjordes av dagvatten vid olika regntillfällen och flödessituationer i vattendraget. Utifrån modellen och provtagningsdata för föroreningar i både ån och dagvatten kunde Tove sedan uppskatta momentana föroreningskoncentrationer i vattendraget. Hon upptäckte då att risken att överskrida maximalt tillåtna halter i vattendraget var som störst för PAH:er.

Matilda Ahlströms arbete Undersökning av turbiditet och föroreningars sammansättning i urbana dagvatten studerade möjliga korrelationer mellan turbiditet och fosfor, metaller samt PAH:er i dagvatten. Hon undersökte även hur fördelningen mellan partikelbundna och lösta halter fosfor och metaller förändras under ett regnförlopp.

Slutligen tittade Matilda Pahtajärvis arbete Kretsloppsanpassad avloppslösning med extremt snålspolande toalett till sluten tank på erfarenheter och funktion av extremt snålspolande toaletter, såsom vakuumtoaletter, där avloppsvattnet samlas upp i sluten tank. Läs hennes rapport för att få reda på om det har varit brister i tekniken, ovana installatörer eller ovarsamma användare i de fall det har uppstått problem vid användandet av toaletterna.

Du hittar även alla våra exjobb där vi har varit handledare på vår Student-sida.