Unik historisk studie i Östersjöns skärgård

Unik historisk studie i Östersjöns skärgård
7
dec

WRS har medverkat i en unik historisk studie om miljösituationen i ett av Östersjöns skärgårdsområden

I samarbete med Stockholms Universitet och Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition gjorde WRS sommaren 2021 en historisk resa i Östhammars skärgård. Forskargruppen följde bokstavligen i marinbotanisten Mats Wærns kölvatten genom att upprepa och sammanställa tidigare kartläggningar av siktdjup, näringssalter och vegetation på mjukbottnar som utfördes av Mats Wærn på 60-talet och Peter Ridderstolpe på 90-talet. Därmed har en unik bild framträtt om hur miljösituationen i ett av Östersjöns kustområden förändrats under sex decennier.

Hela materialet är nu sammanställt i en rapport som kan laddas hem på vår sida om Forskning & Utveckling.

Under de nästan 60 år som förflutit sedan Wearns undersökningar har mycket hänt i det undersökta skärgårdsområdet. Trots att utsläppen från industrier och tätorter har minskat genom förbättrad avloppsrening noteras inga tydliga förbättringar i näringsnivåer eller grumlighet i de inre skärgårdarna. I den yttre skärgården syns en tydlig förändring mot mer näringsrika förhållanden. Siktdjupen här har i stort sett halverats samtidigt som fosforhalterna har fördubblats sedan Wærns studie 1965.

Bottenvegetationen har förändrats mycket men utvecklingen skiljer sig åt mellan de olika skärgårdsvikarna. Tack vare åtgärder vid Hallsta pappersbruk har siktdjupet ökat i Edeboviken vilket inneburit att mycket av tidigare utslagen vegetation nu har återvänt. I andra vikar har många arter som kräver ett gott ljustillstånd försvunnit eller gått tillbaka. Det gäller framförallt de sådana vikar som är öppna mot havet eller som är påverkade av muddring och båttrafik. Där bottnar tidigare täcktes av kransalger och svartskinna hittas numera långväxande och näringsgynnade arter som hornsärv och olika slingerväxter. Andra arter som exempelvis havsnajas tycks mer påverkas av årsmåner än av långsiktiga trender i närings- och siktdjupsförhållanden.

Ett fynd av för området helt en okänd art gjordes också. Den amerikanska trågmusslan hade koloniserat alla mjukbottnar i de södra delarna av skärgården. Det är okänt hur denna mussla inverkar på ekosystemet men genom sin filtrering av vattnet kan den möjligen hjälpa till att göra innerskärgårdens vatten mindre grumligt.

Resultaten från denna undersökning i Mats Wærns kölvatten kommer nu att användas av Stockholms Universitet inom bland annat projektet ”Levande Vikar”. Här kartläggs miljösituationen och påverkansfaktorer (såsom båttrafik, fiske och näringsförhållanden) i ett tjugotal grunda vikar längs Östersjökusten.

Läs mer
I Mats Wærns kölvatten – återbesök i Östhammars skärgård (ur tidskriften Havsutsikt 2/2022)
WRS medverkar i historisk undersökning av grunda havsvikar (tidigare artikel på wrs.se oktober 2021. Här finns fler länkar, bland annat till de mediainslag som gjordes av Sveriges Radio och DN)

Foto ovan: Peter Ridderstolpe, WRS
Foto omslag: Max Sahlström