Pilotstudie om dagvattendammar ute!

Pilotstudie om dagvattendammar ute!
3
apr

Nu finns ny, färsk kunskap om avskiljning av lösta och partikelbundna föroreningar i dagvattendammar!

Under 2022 genomförde WRS i samarbete med SLU och Fyrisåns vattenförbund en pilotstudie med syftet att:

  • få bättre kunskap om dagvattendammars förmåga att avskilja lösta respektive partikelbundna föroreningar (fosfor, metaller och polyaromatiska kolväten (PAH:er))
  • öka kunskapen om dagvattnets sammansättning och sambandet mellan turbiditet (grumlighet) och halter av suspenderat material, fosfor, metaller och PAH:er

Några av de erhållna resultaten är att reduktionen av fosfor i en av de undersökta dammarna är relativt hög, både av partikelbunden och löst fosfor. Även PAH:er avskiljs i dammen. Uppehållstiden i dammen är relativt lång, vilket bedöms bidra till en hög effektivitet.

I studien undersöktes även sambanden mellan turbiditet och suspenderat material, fosfor och metaller. Bland annat visade undersökningen på starka samband mellan turbiditet och suspenderat material, samt turbiditet och bly. Även mellan turbiditet och fosfor erhölls måttligt starka samband. För övriga föroreningar var sambanden mer avrinningsområdesspecifika.

Studien har finansierats med medel från Naturvårdsverket.

Fler slutsatser och projektrapporten kan du läsa i projektbibliotek.

Foton: Jenny Näslund, WRS