Nytt exjobb om turbiditet och föroreningar i dagvatten

Nytt exjobb om turbiditet och föroreningar i dagvatten
14
feb

Under våren fortsätter arbetet med att utvärdera samband mellan turbiditet och föroreningar i dagvatten här på WRS i form av ett examensarbete!

Sara Svenda ska i sitt examensarbete under vårterminen 2024 undersöka samband mellan turbiditet och föroreningar i Gottsunda dagvattenpark. I examensarbetet ingår det också att utreda om kontinuerlig turbiditets- och flödesmätning kan vara en fungerande metod för att kvantifiera transport och avskiljning av fosfor, suspenderat material och metaller. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) genomför även inom ramen för Life IP Rich Water kontinuerliga turbiditets- och flödesmätningar av inkommande och utgående vatten från anläggningen fram till våren 2024. Hon kommer att fortsätta arbetet med stickprovtagning i dammens in- och utlopp samt sammanställa befintliga data av stickprovtagningar och kontinuerliga mätningar som genomförts under 2022 och 2023.

Sara läser till civilingenjör inom miljö- och vattenteknik på Uppsala universitet och hennes examensarbete kommer att presenteras i juni 2024. Arbetet utförs som en fortsättning av Pilotstudie – avskiljning av lösta och partikelbundna föroreningar i dagvattendammar som WRS genomförde i samarbete med SLU och Fyrisåns vattenförbund/Uppsala kommun under 2022-2023. Om det visar sig att kontinuerlig turbiditets- och flödesmätning kan fungera för transportberäkningar så skulle framtida uppföljningar och utvärderingar av dagvattenanläggningar kunna göras på ett mer kostnadseffektivt sätt. Handledare hos oss på WRS är Jenny Näslund.