Bäverplan

Projekt: Underlag för beslut kring bäverplaner inom Oxunda vattensamverkan
Uppdragsgivare: Upplands Väsby kommun & Oxunda vattensamverkan
År: 2019-2020
Kontakt: Frida Hermanson

Inom Oxunda vattensamverkan ansågs den ökande stammen av bäver innebära ökade arbetsinsatser. Detta genom oklarheter som exempelvis berör lagstiftning, ekosystemtjänster samt praktiska metoder för att hantera problematiken kopplad till arten. Därför ombads WRS att ta fram en så kallad bäverplan. Uppdraget har i huvudsak genomförts genom litteraturstudier, men även genom medverkan på ett bäverseminarium samt genom kontakt med en miljöjurist.

Bäverplanen ska kunna användas av kommuner och andra aktörer som en handbok när bävrar skapar eller förväntas skapa problem i områden. I planen beskrivs bäverns beteende och dess ekosystemtjänster, förslag på förebyggande arbete med bäverproblematik, vilken lagstiftning som gäller, vilka problem som kan uppstå samt vilka praktiska åtgärder som kan genomföras när bävrar etablerar sig i ett område.

Foto: Pixbay

Träd som blivit söndergnagda av bäver. Foto: Frida Hermanson, WRS.

Kategori: