Dagvattenutredning för utbyggnad Dingtuna, Västerås

Projekt: Dagvattenutredning för utbyggnad Dingtuna, Västerås
Uppdragsgivare: Uppsala akademiförvaltning
År: 2017
Kontakt: Tova Forkman Fahlgren

Dingtuna är ett litet samhälle väster om Västerås där det planeras att byggas ett nytt bostadsområde med naturnära radhus, villor och flerfamiljshus samt en förskola och ett äldreboende. I dagsläget består området av jordbruksmark och betesmark.

Då recipienten är känslig för tillförsel av näringsämnen och då det inom, och nedströms, området finns markavvattningsföretag har fokus legat på att ta fram dagvattensystem som dels klarar av att fördröja dagvattnet och dels har en hög avskiljningsgrad av framförallt näringsämnen. Området kommer inte att anslutas till det kommunala dagvattennätet utan avvattningen av området kommer att ske via befintliga diken. Målsättningen med föreslagna dagvattenåtgärder har varit att i så stor utsträckning som möjligt tillämpa lokalt omhändertagande samt att använda dagvattenanläggningar som även bidrar med rekreationsvärden och ekosystemtjänster.

Foto: Anna Thorsell, WRS

Kategori: