Analys ekosystemtjänster – LIFE Vänern

Projekt: Analys av socioekonomisk påverkan och bedömning av ekosystemtjänster inom projekt LIFE Vänern
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Värmlands län
År: 2018
Kontakt:  Frida Hermanson

Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland har, inom projektet LIFE+ Vänern, restaurerat och tillgängliggjort värdefulla naturmiljöer inom natura 2000-områden i Vänernområdet. För att utföra en analys av projektets påverkan på ekosystemtjänster samt socioekonomisk påverkan anlitades WRS.

I uppdraget utfördes en kvalitativ, teoretisk genomgång av ekosystemtjänster som projektets fysiska åtgärder påverkat eller genererat. Som utgångspunkt för identifiering, kartläggning och värdering av ekosystemtjänsterna utgick vi ifrån den svenska ekosystemtjänstförteckningen, framtagen av Naturvårdsverket. Analysen visade att projektet påverkar ekosystemtjänsterna ”produktionen av nöt- och fårkött”, ”pollinering”, ”kulturarv”, ”tillhandahållande av attraktiva rekreationsmiljöer”, ”tillhandahållande av hög artmångfald” m.fl.

I uppdraget gjordes även en beskrivning av hur projektet kan ha medfört påverkan på socioekonomiska förhållanden som t.ex. ökad naturturism och livskvalitet. En kvantitativ analys utfördes för att sammanställa hur genomförandet av projektets åtgärder fördelat sig mellan lokala respektive mer långväga entreprenörer och företag. En beräkning utfördes även av det samlade teoretiska värdet av jordbruksstödet (miljöstöd och gårdsstöd) som potentiellt har genererats för de slåtter- och betesmarker som restaurerats inom projektet.

Illustration: Jordbruksverket och Naturvårdsverket

Kategori: