Underlag till lokalt åtgärdsprogram Årstaviken

Projekt: Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken
Uppdragsgivare: Stockholm stad, miljöförvaltningen
År: 2017-2018
Kontakt: Dimitry van der Nat och Daniel Stråe

För att vattenförekomster ska uppnå miljökvalitetsnormer och god status ska lokala åtgärdsprogram tas fram som fokuserar på operativa åtgärder. I underlaget till dessa åtgärdsprogram identifieras de allvarligaste miljöproblemen och beting beräknas för att uppnå god status. Därefter föreslås konkreta åtgärder med bedömning av bland annat effekt, genomförbarhet och kostnad. Åtgärderna prioritetsordnas slutligen till grund för en preliminär handlingsplan.

WRS har i samarbete med Naturvatten i Roslagen AB tagit fram ett underlag för ett lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken åt miljöförvaltningen i Stockholm. Utredningen har identifierat de allvarligaste miljöproblemen och beräknat vilken minskning som krävs för att uppnå god status i Årstaviken i Stockholm stad.

Det beräknade behovet av minskad extern tillförsel av fosfor till Årstaviken uppgår till ca 70 kg P/år. Behovet av minskad årlig tillförsel av de två prioriterade problemämnena bly och kadmium i Årstaviken har beräknats till 4,6 kg Pb/år och 0,07 kg Cd/år.

Det föreslås att staden påbörjar ett långsiktigt, systematiskt uppströmsarbete mot en hållbar, trög dagvattenhantering i befintlig bebyggelse. Eftersom det bedöms vara orealistiskt att bygga om avrinningsområdets bebyggda delar i tillräcklig omfattning på tio år måste detta långsiktiga arbete kombineras med mer kortsiktigt resultatinriktade nedströmsåtgärder för att förbättringsbehoven ska kunna nås till 2027. Förslag till sju platsspecifika dagvattenreningsåtgärder och två typåtgärder för LOD har tagits fram. Dessa beräknas minska mängden dagvattenburen fosfor med ca 70 kg per år vilket motsvarar betinget. Minskningen av övriga problemämnen i dagvattnet beräknas uppgå till 11 kg Pb/år, 0,2 kg Cd/år och 7 g antracen/år. Efter bedömning av bland annat effekt, genomförbarhet och kostnad har åtgärderna prioritetsordnats till grund för en preliminär handlingsplan.

Foto: Dimitry van der Nat, WRS

Kategori: , ,