Åtgärdsnivå för dagvatten

Projekt: Utredning av möjlig åtgärdsnivå för dagvatten i Gävle
Uppdragsgivare: Gävle kommunledningskontor
År: 2018
Kontakt: Tova Forkman Fahlgren

Gävle kommun har tagit fram ett nytt förslag till dagvattenpolicy som är ute på remiss. Under våren 2018 pågick arbete med att komplettera policyn med riktlinjer för dagvattenhantering och en fördjupad ansvarsdel.

Föroreningstillförsel via dagvatten är en starkt bidragande orsak till att god status idag inte nås i många vattenförekomster. Åtgärder för att minska föroreningsbelastningen via dagvattnet är därför nödvändiga. WRS och Naturvatten Roslagen AB har i detta uppdrag genomfört en förstudie till hur en åtgärdsnivå gällande dagvatten skulle kunna formuleras och appliceras i Gävle kommun. Syftet med en åtgärdsnivå för dagvatten är att ta fram ett enkelt och lättbegripligt mått som samtidigt säkrar långtgående åtgärder för att minska föroreningsbelastningen till recipienten och som ökar möjligheten till flödesfördröjning och -utjämning.

Foto: Gavleån i Gävle. Fotograf: Sofia Åkerman, WRS.

Kategori: