Dagvattenutredningar Upplandsregionen 2016

Projekt: Dagvattenutredningar i Upplandsregionen 2016
Uppdragsgivare: Varierande
År: 2016
Kontakt: Maja Granath

WRS AB har under 2016 utfört en rad olika dagvattenutredningar för mindre exploateringsområden i Upplandsregionen. Syftet med utredningarna har varit att ta fram förslag och hänvisningar för en hållbar dagvattenhantering inom olika fastigheter för att uppnå miljökvalitetsnormer och lokala krav på dagvattenhantering.

Korsängen 20:2, Korsängen i Enköping
TryggHem Bostads AB planerar exploatering av fastigheten Korsängen 20:2 som är centralt belägen i Enköping. Exploateringen består i ett bostadshus med bjälklagsgård. WRS upprättade en dagvattenutredning som visade på hur rening och fördröjning kan ske i enlighet med Enköping kommuns dagvattenpolicy.

Brofästet 32 och 33, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm
Kvarteret Brofästet ligger vid Husarviken i Norra Djurgårdsstaden och ska exploateras av åtta olika byggherrar. WRS dagvattenutredning för Kv. Brofästet B32 och B33 där Riksbyggen och HSB är exploatörer redovisar erforderliga åtgärder för avvattning av tak, innergård samt tillhörande gång- och cykelväg. Dagvattenhantering ska ske enligt Dagvattenstrategi för Norra Djurgårdsstaden (Sweco och Exploateringskontoret Stockholm Stad, 2011).

Kv. Fjärdingsmannen, Enskede i Stockholm
AB Stockholmshem planerar att exploatera och förtäta kvarteret Fjärdingsmannen m.m. i stadsdelen Enskedefältet. Kvarteret ligger precis öster om Sockenplans tunnelbanestation. WRS dagvattenutredning redovisade fördröjande och renande åtgärder för det ökade flödet från fastigheten i enighet med Stockholms stads dagvattenstrategi.

Dagvattenutredningar Kv. Bäckrosen och Kv. Nattviolen, Östra Sala backe i Uppsala
TB Exploatering AB kommer att stå för exploateringen av nya bostäder inom fastigheterna Kv. Bäckrosen 46:2 och Kv. Nattviolen 47:2, Östra Sala backe Etapp 1. Enligt yttrande från Uppsala Vatten ställdes krav på fördröjning av på minst 5 l/m2 fastighetsyta. Dagvattenutredningen från WRS visade på hur man kunde uppnå tillräcklig fördröjning inom fastigheterna.

Ringgatan 31, Luthagen i Uppsala
Konsumbutiken på Ringgatan 31 i Uppsala planeras att rivas och ny byggnad om fem våningar och ny Konsumbutik i nedre plan planeras att uppföras på fastigheten. Planområdet ligger ca 700 m väster om Fyrisån, som är recipient för områdets dagvatten. Fyrisåns klassificering är inte tillfredsställande vad gäller ekologisk och kemisk status. WRS upprättade en dagvattenutredning där föreslagna fördröjnings- och reningsåtgärder ska bidra till möjligheten att förbättra statusen i recipienten med förutsättning att 20 mm nederbörd fördröjs inom fastigheten.

Foto: Daniel Stråe, WRS.

Kategori: