Infiltrationsförsök permeabel asfalt Eurostop Arlandastad

Projekt: Dagvattenutredning Eurostop Arlandastad
Uppdragsgivare: Unibail-Rodamco Sverige AB
År: 2016
Kontakt: Maja Granath

I och med planerad exploatering kring Eurostop Arlandastad kräver Sigtuna kommun att dagvattenåtgärder sätts in för att minska utsläppen till recipienterna Fysingen och Verkaån.

En del av de åtgärder som WRS föreslår för förbättrad dagvattenhantering inom fastigheten är att rengöra och kontinuerligt underhålla beläggningen av permeabel asfalt som anlades vid exploateringen av Eurostop Arlandastad 1992.

Vid platsbesök observerades vattenansamlingar vid större regntillfällen på den asfalterade ytan och inga indikationer på infiltration kunde observeras. Infiltrationstester med enkelring-infiltrometer visade också att den permeabla asfalten under tiden satts igen och att  infiltrationskapaciteten hade minskat kraftigt eller helt upphört.

Det beslutades att ett rengöringsförsök med högtryckstvätt och vakuumsugning skulle genomföras. Rengöringen gav över förväntan gott resultat och infiltrationstesterna efter rengöring visade att ytan hade kapacitet att ta emot och infiltrera upp emot 50- och 100-års regn.

Efter avslutade infiltrationsförsök och utredning har WRS även tagit fram en skötsel- och underhållsplan för den hårdgjorda ytan så att den goda infiltrationsförmågan kan upprätthållas på längre sikt.

Läs rapporten från infiltrationsförsöken under Forskning & Utveckling.

Foto: Anna Thorsell

Kategori: