Forsån och Venabäcken

Projekt: Åtgärder för återvätning och förbättrad vattenkvalitet i Forsån och Venabäcken
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västmanland
År: 2022
Kontakt: Lukas Rehn

WRS har stöttat Länsstyrelsen med att hitta åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och flödesregimerna i Forsån och Venabäcken. Vattendragen och deras närliggande områden är klassade som naturreservat med bestånd av bland annat flodpärlmussla. Projektet har genomförts som en del av den pågående nationella våtmarkssatsningen.

Uppdraget innefattade en förstudie med fokus på igenläggning av diken, våtmarksskapande och andra åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och motverka extremt låga flöden i vattendragen. Det var också en fördel om åtgärdsförslagen bidrog positivt till minskningen av klimateffekter genom att minska utsläppen av växthusgaser från torvmarker eller att de innebar anpassningar till ett förändrat klimat.

Riddarhyttans reningsverk släpper sitt vatten till Forsån och föreslås få ett efterpoleringssteg i form av öppna markbäddar för att minska belastningen av patogener, slampartiklar och näringsämnen från reningsverket.

I skogsmarkerna identifierades flera platser där nyanlagda eller återställda våtmarker skulle kunna bidra med att hålla kvar vatten i landskapet, motverka lågflöden i vattendragen, bidra till grundvattenbildning samt hålla kvar kol i marken.

Foto: Frida Hermanson, WRS

Kategori: , ,