Multifunktionella våtmarker i Nabben Mariehamn

Projekt: Utredning av möjligheten att anlägga multifunktionella våtmarker vid Nabben i Mariehamn för att rena dagvatten, förhöja rekreationsvärdet och möjliggöra fiskföryngring
Uppdragsgivare: Mariehamns stad och Ålands landskapsregering, Miljöbyrån
År: 2017-2018
Kontakt: Linus Halvarsson

Idag mynnar två dagvattenflöden ut i havsviken Slemmern från Nabbens strand i Mariehamn. För att minska belastningen av dagvattenföroreningar så som mikroplaster och tungmetaller gav Ålands landskapsregering WRS i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga multifunktionella våtmarker i Nabben.

Nabben är idag ett attraktivt rekreationsområde där många av Mariehamns invånare passerar dagligen. Ett av målen var att utveckla Nabben till att bli ännu trevligare utan att ta bort det lummiga lövträdslandskapet som karaktäriserar platsen.

WRS förslag är att dammar byggs som kan bidra till sedimentation av dagvattenassocierade partiklar samt att en del av strandängen däms under våren för att skapa möjlighet för gäddor att leka. Åtgärden placeras på ett sätt som orsakar så lite påverkan som möjligt på träden i området.

Läs mer om våtmarken på Mariehamns stads hemsida:
Våtmark vid Nabben

Foto: Linus Halvarsson, WRS

Kategori: , ,