Fosfordammar vid Bergaholm och Nybble gård

Projekt: Fosfordammar
Uppdragsgivare: SLU/Länsstyrelsen i Södermanland
År: 2009-2012
Kontakt: Jonas Andersson

År 2009-2011 anlade SLU tillsammans med Stockholm Vatten och Länsstyrelsen i Södermanland försöksdammar designade för att samla fosfor. Anläggningarna ligger vid Bergaholm vid Bornsjön och vid Nybble gård. Fosfordammar är en våtmarksteknik som är ny i Sverige och dammarna är utformade för att främja sedimentation av partikelbunden fosfor från omgivande åkermark. Dammarna vid Bergaholm och Nybble gård är en del av ett forskningsprojekt kring fosfordammarna (också kallade fångdammar), som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet. WRS har designat och projekterat anläggningarna och ingår i referensgruppen för forskningsprojektet.

I september 2014 redovisades resultatet av forskningen i en doktorsavhandling från SLU. Forskningen visar att en rätt utformad damm kan vara mycket effektiv i att rena avrinnande vatten från fosfor och jordpartiklar i lerjordsområden. Men reningseffekten varierar och utformningen och placeringen är avgörande. Läs mer på Greppa Näringens hemsida.

Läs mer om BergaholmNybble och om fosfordammar på Våtmarksguiden.

Foto: Jonas Andersson (fosfordammen vid Bergaholm)

Kategori: ,