Skötsel av dagvattendammar – en handbok

Projekt: Skötsel av dagvattendammar – en handbok
Uppdragsgivare: Oxunda Vattensamverkan
År: 2012-2013
Kontakt: Jonas Andersson

WRS har på uppdrag av Oxunda Vattensamverkan tagit fram en handbok för skötsel av dagvattendammar. Handboken behandlar vid sidan om ”klassiska” dammar även översilningsytor, överdämningsytor och skärmbassänger. Den fungerar som ett stöd vid upprättande av skötselprogram, drifts- och tillsynsrutiner och även som en uppslagsbok när man söker råd om skötsel av olika typer av dagvattenanläggningar.

Handboken med bilagor kan laddas ner här:
Skötsel av dagvattendammar – en handbok

Besök även Oxunda Vattensamverkans hemsida.

Foto: Jonas Andersson, WRS (Korsängens Vattenpark, Enköping)

Kategori: ,