Behandlingsanläggning för klosettavloppsvatten i Töreboda

Projekt: Behandlingsanläggning för klosettvatten från enskilda avlopp i Töreboda och Gullspångs kommuner
Uppdragsgivare: Töreboda kommun
År: 2014-2017
Kontakt: Ebba af Petersens

WRS har i en förstudie åt Töreboda kommun utrett möjligheterna till att omhänderta klosettvatten från slutna tankar i ett stugområde strax utanför Töreboda, för hygienisering och spridning på åkermark. I uppdraget ingick också att ge förslag på hur kretsloppssystemet kan ingå i den pedagogiska verksamheten på Sötåsens Naturbruksskola.

Något år senare söktes LOVA-medel för att skapa ett system för återföring av näringsämnen från klosettvatten, som omfattade delarna tömning, lagring/behandling och spridning. En central del i detta var att planera, bygga och idriftta en pilotanläggning som kan omhänderta och behandla klosettvatten från Töreboda och Gullspångs kommuner.

Törebodas hygieniseringsanläggning för klosettvatten är en befintlig gödselbrunn som försetts med ett tak. Kommunen arrenderar brunnen av markägaren. Foto: Dan Harryzon, Töreboda kommun.

Anläggningen är nu färdig och i drift, och officiell invigning planeras till maj 2018.

(I projektet undersöktes även möjligheten att använda närliggande, numera outnyttjade gödselbrunnar för hygienisering av klosettvatten)

Foto: Ebba af Petersens

Kategori: , ,