Gröna dalen utredning av MKN och skyfall

Projekt: Övergripande analys av dagvatten, skyfall och miljökvalitetsnormer i Gröna dalen
Uppdragsgivare: Upplands-Bro kommun
År: 2023-2024
Kontakt: Jonathan Arnlund

I området Gröna dalen i Kungsängen, Upplands-Bro kommun, pågår flertalet exploateringsprojekt och detaljplanearbeten. Delar av området, särskilt i den lågt liggande dalen, är översvämningskänsligt och kommunens dagvattendamm, som ligger längst nedströms innan dagvattnet når recipienten, är hårt belastad idag.

För att säkerställa att de sammantagna exploateringarna kan ske utan att försämra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen för recipienten, samt för att säkerställa att situationen vid skyfall inte försämras, har WRS fått i uppdrag att göra en övergripande analys av föroreningsbelastningen och skyfallssituationen. En dynamisk skyfallsmodellering i programmet HecRas har utförts för nuvarande situation och för framtida scenarion för avrinningsområdet med hänsyn till de planerade exploateringarna.

Åtgärdsförslag för att minska föroreningsbelastningen och översvämningsrisker vid skyfall är under framtagande och kommer presenteras i början av 2024. Preliminära resultat visar att framtida exploateringar kommer leda till både ökade föroreningsmängder och ökade risker vid skyfall, om inga åtgärder genomförs i avrinningsområdet. Åtgärdsförslag som undersöks är bland annat överdämningsvallar, dagvattendammar och lämplig kravställning för framtida detaljplaner.

Figur: Maximalt översvämningsdjup för ett delområde i Gröna dalen enligt modell för dynamisk skyfallsmodellering. Jacob Källbom, WRS

Kategori: ,